Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement myShopi – Folder van het Jaar verkiezing 2019

Organisatie

De wedstrijd ‘Folder van het jaar’ wordt georganiseerd door BD myShopi nv, met
maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 12b (de “organisator”).

Periode

De online bevraging voor de verkiezing van Folder van het Jaar vindt plaats van 1/9/2019 tot en
met 31/10/2019 op www.foldervanhetjaar.be

Spelregels

Consumenten die deelnamen aan de bevraging maken kans op een prijs.
De winnaars van de stemronde worden na afloop van het onderzoek “Beste Folder van het Jaar” door het organisatiecomité bepaald door middel van een schiftingsvraag.
Uitsluitend e-mailadressen van consumenten die de stemming volledig hebben ingevuld tussen 1 september 2019 en 31 oktober 2019 dingen mee naar de consumentenprijzen. “Volledig” houdt in dat de respondent zijn keuze van de “Beste Folder van het Jaar” heeft aangeklikt, de schiftingsvraag beantwoord heeft en zijn/haar stem bevestigd heeft via een verificatiemail.
Je kunt één of meerdere folders beoordelen maar per uniek e-mailadres heb je slechts 1 stem per folder. Na het geven van jouw beoordeling ontvang je een e-mail waarin je je stem dient te bevestigen. Na bevestiging is je stem pas definitief!
Ieder uniek e-mail adres zal opgenomen worden in de winnaarsselectie ronde. De winnaar wordt bepaald op basis van een schiftingsvraag. In geval van een ex aequo zal diegene winnen die als eerst heeft deelgenomen.
Prijswinnaars worden per e-mail individueel geïnformeerd over de gewonnen prijs.
Prijswinnaars hebben vier weken de tijd om te reageren op het ontvangen bericht. Indien niet binnen de gestelde tijd wordt gereageerd middels een reply e-mail, vervalt het recht op de prijs.

Deelname

Deelname is zonder aankoopverplichting en beperkt tot 1 deelname per persoon, op straffe van uitsluiting.

Aan deze wedstrijd mag elke meerderjarige, ouder dan 16 jaar,  deelnemen die zijn woonplaats in België heeft.
Door hun deelname bevestigen de deelnemers dat zij het wedstrijdreglement van de organisator te hebben gelezen, en bevestigen zij akkoord te gaan met de bepalingen van dit reglement. Het aanvaarden van dit reglement omvat ook de beslissingen die de organisatoren en gerechtsdeurwaarder nemen, ook in geval van overmacht, en dit om het goede verloop van deze wedstrijd te waarborgen.
De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De organisator is niet aansprakelijk voor informatica-technische problemen en eventuele andere beperkingen.
De eventuele nietigheid van een bepaling van dit reglement zal de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten.
Over de wedstrijd wordt niet gecommuniceerd tijdens het verloop van de wedstrijd.
Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van
het deelnameformulier, eigenhandig te verrichten.
Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan de wedstrijd. De organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.
De organisator heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
De organisator heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een
geldig legitimatiebewijs (bv. Identiteitsbewijs) te tonen, teneinde ingeval van twijfel de identiteit van de deelnemer te kunnen certifiëren.
De organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

Prijzen

1x De’Longhi espressomachine zwart & 1x Fitbit Versa (zwart)
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
De winnaars worden persoonlijk verwittigd.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
De organisator is niet verantwoordelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijs en/of schade aan de prijs (door bv. vervoer).

Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord om mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de wedstrijd (bv. naamvermelding met foto), tenzij dit uitdrukkelijk wordt geweigerd door de deelnemer.
Prijswinnaars hebben vier weken de tijd om te reageren op het ontvangen bericht. Indien niet binnen de gestelde tijd wordt gereageerd middels een reply e-mail, vervalt het recht op de prijs.

Gegevens

Voor een correcte deelname aan de wedstrijd door de deelnemer, is het voor de organisator
noodzakelijk om de volgende persoonsgegevens van de deelnemer te verwerken :

  •  taal
  • voor- en familienaam
  • geboortedatum
  • geslacht
  • straatnaam en huisnummer
  • postcode en woonplaats
  • telefoon- of GSM-nummer
  • emailadres

In uitzonderlijke gevallen, en indien dit nodig zou zijn om de deelnemer te kunnen identificeren in het kader van de wedstrijd, kan de organisator ook een kopie van de identiteitskaart van de deelnemer kunnen opvragen. In dat geval zal de organisator daaromtrent een afzonderlijk verzoek richten tot de deelnemer.
De deelnemer erkent vóór zijn/haar deelname aan de wedstrijd op de hoogte te zijn geweest van de inzameling en verstrekking van gegevens (nodig voor organisatie en uitreiking van de prijzen) en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met  het privacy- en cookiebeleid van de organisator .
De deelnemer geeft toestemming aan de organisator om de hogergenoemde gegevens te verzamelen door het feit dat hij deelneemt aan de wedstrijd.
De persoonsgegevens die in de wedstrijd worden verzameld over de deelnemers vallen onder toepassing van art. 5  van de  Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.
Met hun uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming kunnen de deelnemers worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. In voorkomend geval zullen de deelnemers afzonderlijk worden geïnformeerd, en zal deze toestemming afzonderlijk worden opgevraagd aan de deelnemers.

Klachten en toezicht

Er wordt in principe niet gecommuniceerd over de wedstrijd.
Elke klacht nadien en elke onduidelijke of absurde klacht is onontvankelijk en wordt niet individueel beantwoord.

De gerechtsdeurwaarder en organisator behouden zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om elke betwisting te beslechten. Deze beslissing is onherroepbaar.